Powrót do Bezpieczeństwo

Regulamin pracowni komputerowej

Regulamin pracowni komputerowej

Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie

Postanowienia ogólne

 • 1

Pracownia komputerowa przeznaczona jest do prowadzenia zajęć edukacyjnych w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sztumie.

 • 2

Z pracowni komputerowej mogą korzystać wyłącznie uczniowie oraz upoważnieni nauczyciele i inni pracownicy Szkoły Podstawowej Nr 2 w Sztumie.

 • 3

Osoby przebywające w pracowni zobowiązane są do stosowania się do przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny określonych w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650, z późn. zm.), rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz. U. Nr 148, poz. 973) oraz rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69, z późn. zm.).

 

Przygotowanie do zajęć

 • 4

Uczniowie mogą przebywać w pracowni tylko pod opieką nauczyciela. Przebywanie w pracowni poza godzinami obowiązkowych zajęć wymaga każdorazowo uzyskania zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia. Uczniowie są zobowiązani do powiadomienia nauczyciela prowadzącego zajęcia o obecności osób trzecich.

 • 5

Zabrania się wnoszenia do pracowni przedmiotów mogących wpłynąć niekorzystnie na funkcjonowanie sprzętu komputerowego, a w szczególności: produktów żywnościowych, napojów, odzieży wierzchniej.

 • 6

Uczniowie pracują na wyznaczonych im stanowiskach. Zmiana stanowiska wymaga każdorazowo zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia. Uczniowie mogą również korzystać z własnego sprzętu komputerowego (laptopy, smartfony, czytniki e-booków itp.), po uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia   . Zasady korzystania ze szkolnej sieci komputerowej określają odrębne przepisy.

 • 7

Przed rozpoczęciem pracy na stanowisku uczniowie są zobowiązani do sprawdzenia jego stanu technicznego i zgłoszenia dostrzegalnych usterek nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.

Praca na zajęciach

 • 8

Włączenie lub wyłączenie zasilania systemu komputerowego wymaga każdorazowo uzyskania zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia.

 • 9

Dokonywanie zmian w konfiguracji sprzętowej systemów komputerowych znajdujących się w pracowni (w szczególności: otwieranie obudowy komputera, przyłączanie/odłączanie myszy, przyłączanie/odłączanie klawiatur, regulacja parametrów monitorów) dozwolone jest wyłącznie za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia. Zauważone problemy należy natychmiast zgłaszać nauczycielowi prowadzącemu zajęcia.

 • 10

Dokonywanie zmian w konfiguracji programowej systemów komputerowych znajdujących się w pracowni (w szczególności: instalowanie/usuwanie oprogramowania, zmiany ustawień systemu operacyjnego oraz programów, tworzenie i usuwanie danych) dozwolone jest wyłącznie za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia.

 • 11

Uczniowie mają prawo do korzystania z udostępnionych w systemach komputerowych oraz w sieci komputerowej danych i programów. Uczniowie mają także prawo, po uzyskaniu zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia, do korzystania ze znajdujących się w pracowni urządzeń komputerowych.

 • 12

Użytkownicy pracowni mają prawo do korzystania z własnych danych, ściągniętych z Internetu lub przyniesionych na wymiennych nośnikach danych, po uprzednim sprawdzeniu ich programem antywirusowym.

 • 13

Użytkownicy pracowni mają obowiązek zapisywania utworzonych przez siebie danych wyłącznie w wyznaczonym przez nauczyciela miejscu. Dane tymczasowe, utworzone w trakcie pracy, należy po jej zakończeniu usunąć. Obsługa pracowni nie gwarantuje zachowania danych zapisanych poza wyznaczonym miejscem.

 • 14

Użytkownicy sieci komputerowej mają obowiązek dbać o bezpieczeństwo danych, a w szczególności: nie udostępniać innym swoich haseł, informować nauczyciela prowadzącego zajęcia o nietypowym zachowaniu komputera.

 • 15

W trakcie pracy użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania przepisów prawa, w szczególności dotyczących:

 1. uzyskiwania nieuprawnionego dostępu do danych,
 2. propagowania zakazanych przez prawo treści oraz naruszania powszechnie przyjętych norm obyczajowych, w tym dotyczących korzystania z Internetu:
 3. rozpowszechniania tzw. spamu,
 4. obrażania innych użytkowników Internetu.

 

 • 16

Szkoła ma prawo blokowania dostępu do określonych danych lub usług (w szczególności dostępu do Internetu) oraz monitorowania poczynań osób korzystających z pracowni, na zasadach określonych w odrębnych przepisach.

 • 17

Korzystanie z urządzeń drukujących możliwe jest wyłącznie za zgodą nauczyciela prowadzącego zajęcia, przy wykorzystaniu własnych materiałów eksploatacyjnych (w szczególności papieru).

 • 18

Po zakończeniu zajęć należy uporządkować swoje stanowisko pracy, a w szczególności: odpowiednio wyłączyć komputer, ewentualnie zabezpieczyć sprzęt pokrowcami ochronnymi.

Postanowienia końcowe

 • 19

Uczniowie odpowiadają materialnie za uszkodzenie bądź zniszczenie sprzętu lub wyposażenia przypisanych im stanowisk, spowodowane użytkowaniem niezgodnym z powyższymi paragrafami.

 • 20

Uczniowie zostają zapoznani z niniejszym regulaminem oraz przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy na pierwszych zajęciach w roku szkolnym.

 • 21

W kwestiach niewymienionych w niniejszym regulaminie stosuje się przepisy statutu szkoły.

 • 22

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.09.2018